biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

2 stycznia 2024 roku OPS będzie nieczynny

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie:

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 stycznia 2024 r. Ośrodek będzie nieczynny.

pokaż metrykę wpisu 2 stycznia 2024 roku OPS będzie nieczynnyMETRYKA:

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, nowym świadczeniu wspierającym oraz ochronie praw nabytych opiekunów

Informacja o nowych zasadach przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, nowym świadczeniu – świadczeniu wspierającym oraz ochronie praw nabytych opiekunów osób z niepełnosprawnościami, którzy pobierają świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024

Gmina Wolsztyn planuje przystąpić do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024, realizowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest poprawa funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, zwiększenie możliwości zaspokajania jej potrzeb oraz włączenie jej w życie społeczne. Zgodnie z założeniami Programu zakres usług asystencji osobistej będzie ściśle dostosowany do potrzeb i możliwości danej osoby.
Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
 

Program realizowany będzie w roku 2024.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w kt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwościa samodzielnej egzystencji oraz konieczności współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
  a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art.5 i art.62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Działem Pomocy Społecznej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. Komorowska 1B w godzinach pracy Ośrodka, do dnia 8 września 2023 roku


Szczegółowe informacje o Programie znajdują się w poniższym linku:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024

 

pokaż metrykę wpisu Program "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" - edycja 2024METRYKA:

Możliwość ubiegania się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES

 
Możliwość ubiegania się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES

Szanowni Państwo,

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPES.

Nabór wniosków trwa do 7 maja br. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych poniżej materiałach oraz na stronie: www.dla-dzieci.spes.org.pl

Wnioski przyjmujemy wyłącznie w postaci elektronicznej, do dostępnej przez stronę www.spes.org.pl/stypendia bazy danych.

 

Do pobrania:

•          informacja o stypendiach (wersja pdf)

•          informacja o stypendiach (wersja word)

•          grafika do zamieszczenia na stronie (wersja jpeg)

pokaż metrykę wpisu Możliwość ubiegania się o roczne stypendium Stowarzyszenia SPESMETRYKA:

W styczniu 2023 roku rozpocznie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie - oferta

W miesiącu styczniu 2023 roku rozpocznie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie, który usytuowany jest przy ul. Komorowskiej 1D, w sąsiedztwie Dziennego Domu „Senior+” oraz Gminnego Żłobka „Tęczowa kraina”.

Dom jest placówką wsparcia dziennego, funkcjonuje 5 dni w tygodniu po 8 godzin dziennie, posiada 30 miejsc. Przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Gminy Wolsztyn, osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

 1. osób przewlekle psychicznie chorych;
 2. osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, jeżeli jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne;
 3. osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej są zaliczane do zaburzeń psychicznych, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych;
 4. osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Zapraszamy Państwa, w tym opiekunów i rodziny osób z niepełnosprawnością, do zapoznania się  z naszą ofertą naboru.


Procedura kierowania i przyjmowania do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie obejmuje cztery typy:

 • typ A – dla osób przewlekle psychicznie chorych;
 • typ B – dla osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • typ C – dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych;
 • typ D – dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonym

2. Wniosek o skierowanie do domu składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie, dołączając zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa,
o występujących zaburzeniach psychicznych oraz zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

2. Skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie następuje w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie, działającego z upoważnienia Burmistrza Wolsztyna, po wcześniejszym przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

3. W przypadku osób, które po raz pierwszy wystąpiły o skierowanie do domu, decyzję o skierowaniu do domu wydaje się na czas określony, nie dłuższy niż 3 miesiące, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości zaproponowania osobie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji.

4. Termin przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie określa Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem prawnym. W razie braku miejsc osoba ubiegająca się o przyjęcie po złożeniu wniosku zostaje wpisana na listę osób oczekujących.

5. Kolejne decyzje wydawane są na czas określony po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie.

6. Rezygnacja z uczestnictwa może nastąpić na wskutek złożenia pisemnej rezygnacji przez uczestnika, bądź opiekuna prawnego.

7. Każda osoba kierowana lub jej opiekun przed przyjęciem do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie zostaje poinformowana o zasadach funkcjonowania domu i zapoznana z Regulaminem i Statutem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie i jest zobowiązana do przestrzegania zapisów zawartych w powyższych dokumentach.


Wszelkich informacje w sprawie rekrutacji uczestników można uzyskać:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. Komorowska 1B, tel. 68 3843376
 • Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie, ul. Komorowska 1D, tel. 507 760 789

W dniu 17 stycznia 2023 roku od godz. 9:00 do 13:00 zapraszamy na Dzień otwarty w Środowiskowym Domu Samopomocy

Placówka będzie w tym dniu do Państwa dyspozycji!

Zapraszamy do zwiedzania domu, a także zapoznania się ze sposobem jego funkcjonowania  oraz bogatą ofertą zajęć.

                                                                                       Serdecznie zapraszamy!!!


Załączniki do pobrania:

1. wniosek o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie;

2. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych; 

3. zaświadczenie lekarza rodzinnego  o stanie zdrowia i o braku przeciwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie.

 

 

pokaż metrykę wpisu W styczniu 2023 roku rozpocznie swoją działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie - ofertaMETRYKA:

Akcja "POMAGAMY UKRAINIE"

W związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie nie możemy pozostać obojętni!
Uruchamiamy oficjalną zbiórkę odzieży, która jest wyrazem solidarności z naszymi sąsiadami.

W ramach akcji „Pomagamy Ukrainie” będzie można oddać najpotrzebniejsze rzeczy:

Od 14 lutego 2022 r. wznawia się bezpośrednią formę obsługi Klientów.

Od 14 lutego 2022 r. wznawia się  bezpośrednią formę obsługi Klientów.

Na terenie Ośrodka może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
W przypadku podejrzenia zarażenia COVID-19 pracownik Ośrodka odmawia obsługi interesanta zawiadamiając przy tym swojego bezpośredniego przełożonego.

Od 24 stycznia 2022 roku wstrzymanie bezpośredniej formy obsługi klienta

W związku z rozszerzającą się epidemią koronawirusa w Polsce, Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie od 24 stycznia 2022 r. do odwołania wstrzymuje bezpośrednią formę obsługi Klientów.

Zalecamy mieszkańcom kontakt drogą telefoniczną, mailową, bądź przez platformę ePUAP. Telefoniczna obsługa klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie będzie odbywać się w godzinach pracy Ośrodka tj.:
poniedziałek 7:00 - 16:00
wtorek – piątek 7:00 - 15:00

 liczba odwiedzin: 111249      online: 1