biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

Zadania OPS


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy :

  1)   opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

  2)   sporządzanie oceny w zakresie pomocy społecznej;

  3)   udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

  4)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

  5)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

  6)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

  7)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

  8)   przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

  9)   opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

  10)  praca socjalna;

  11)  organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz usług sąsiedzkich;

  12)  prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach treningowych lub wspomaganych;

  13)  dożywianie dzieci;

  14)  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

  15)  kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

  16)  pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

  17)  sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego;

  18)  utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;

  19)  przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

  20) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Do zadań własnych gminy należy :

  1)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

  2)   przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

2a. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich;

  3)   prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

3a. przyznawanie i realizacja usług wsparcia krótkoterminowego w domach pomocy społec

  4)  opracowanie i realizacja projektów socjalnych;

  5)  podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

  6)  współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy :

  1)   organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  2)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

  3)   prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

  4)   realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

  5)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy;

  6)   przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

  7)  wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.

pokaż metrykę wpisu Zadania OPSMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 111140      online: 1