biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

Dodatek energetyczny

DODATEK ENERGETYCZNY dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy
 

Od dnia 01 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.


O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia jednocześnie następujące warunki:

  1. ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
  2. jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym
  3.  zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

 
Wysokość dodatku energetycznego

Dodatek energetyczny będzie wynosił rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym. Wysokość limitu, wynosi: 

  • 900 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 1250 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób
  • 1500 kWh w roku kalendarzowym dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 r.  w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. wysokość dodatku wynosi: 

  • 12,09 zł miesięcznie dla gospodarstwa jednoosobowego
  • 16,79 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób
  • 20,15 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

 

Wypłata dodatku energetycznego
Dodatek energetyczny wypłacany jest do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym dodatek wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku. 


Do wniosku należy dołączyć:
- kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej.

 

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2023r, poz. 759) wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 31 grudnia 2024 r. pozostawia się bez rozpatrzenia.

 


Wzór wniosku: 

 

pokaż metrykę wpisu Dodatek energetycznyMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 111167      online: 1