biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Działalność podmiotu
Zakres realizowanych zadań

Zakres realizowanych zadań

 

Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Wolsztyn utworzoną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno zleconych gminie, jak i zadań własnych gminy określonych w ustawie o pomocy społecznej oraz innych ustawach. 

 

Ośrodek zajmuje dwa budynki stanowiące własność gminy Wolsztyn. W budynku przy ulicy 5-ego Stycznia 47 mieści się Dział Świadczeń, Dział Organizacji i Kadr oraz Dział Finansowo – Księgowy, natomiast przy ulicy Komorowskiej 1B Dział Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom „Senior+.

 

Ośrodek realizuje zadania mające na celu ochronę poziomu życia mieszkańców gminy w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawa o pomocy społecznej,
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych,
 • ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa o dodatkach mieszkaniowych,
 • ustawa  prawo energetyczne,
 • ustawa o systemie oświaty,
 • ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
 • ustawa o powszechnym ubezpieczeniu społecznym,
 • ustawa o ochronie zdrowia psychicznego,
 • ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • ustawa o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna,
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 • ustawa o Karcie Dużej Rodziny,
 • ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „za życiem”,
 • ustawa o biokomponentach i biopaliwach,
 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o finansach publicznych,
 • ustawa o pracownikach samorządowych,
 • ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • program rządowy „Senior+”,
 • program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”.
pokaż metrykę wpisu Zakres realizowanych zadańMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 111176      online: 1