biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

Rodzaje pomocy

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oferując pomoc w formie świadczeń:
1. PIENIĘŻNYCH:

1) zasiłek stały,

2) zasiłek okresowy,

3) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

4) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

5) pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,

6) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,

7) wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd.

2. NIEPIENIĘŻNYCH:

1) praca socjalna,

2) bilet kredytowany,

3) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

4) składki na ubezpieczenia społeczne,

5) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

6) sprawienie pogrzebu,

7) poradnictwo specjalistyczne,

8) interwencja kryzysowa,

9) schronienie,

10) posiłek,

11) niezbędne ubranie,

12) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia i w rodzinnych domach pomocy oraz usługi sąsiedzkie,

             13) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,

14) mieszkania treningowe lub wspomagane,

15) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej, w tym usługi wsparcia krótkoterminowego

16) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu treningowym lub wspomaganym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnionych.

pokaż metrykę wpisu Rodzaje pomocyMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 111125      online: 1