biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

Wielkopolska Karta Rodziny

Dnia 7 września 2021 roku Gmina Wolsztyn reprezentowana przez Burmistrza Wojciecha Lisa podpisała porozumienie w sprawie przystąpienia do programu „Wielkopolska Karta Rodziny”. Program „Wielkopolska Karta Rodziny” został wprowadzony przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2014 roku. Obecnie znowelizowany uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr X/189/19 skierowany jest dla rodzin z województwa wielkopolskiego, które mają lub kiedykolwiek miały na utrzymaniu łącznie przynajmniej troje dzieci.

Wielkopolska Karta Rodziny zapewnia rodzinom wielodzietnym korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu oferty kulturalnej, oświatowej, rekreacyjnej i transportowej poprzez system zniżek wprowadzony przez podmioty przystępujące do Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Karta przysługuje:

 • rodzicom, którzy mają lub mieli kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek,
  (przez rodzica rozumie się także rodziców zastępczych i osoby prowadzące rodzinny dom dziecka),
 • małżonkowi rodzica,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 • dzieciom w wieku do ukończenia 25. roku życia – jeżeli kontynuują naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 • dzieciom legitymującym się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – bez ograniczeń wiekowych,
  (przez dziecko rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka).

 

Ważne informacje:

 • Karta oraz jej duplikat są przyznawane bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 • Duplikat wydaje się w przypadku zniszczenia lub zagubienia karty.
 • Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.
 • Zmiana danych osobowych użytkownika Karty wymaga wydania nowej karty.
 • Karta ma charakter osobisty i osoby uprawnione do korzystania z Karty nie mogą jej użyczać osobom trzecim pod karą cofnięcia uprawnień.
 • Wniosek o przyznanie Wielkopolskiej Karty Rodziny można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul.5 Stycznia 47, w poniedziałek w godzinach 8-16 oraz od wtorku do piątku w godzinach 7-15.
 • Odbiór karty następuje w siedzibie Ośrodka lub za pośrednictwem operatora pocztowego.


Kontakt pod numerami tel.: 61 3843376  , adres e-mail: abi@ops.wolsztyn.pl

Katalog partnerów Programu „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępny jest na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

Więcej informacji o Programie „Wielkopolska Karta Rodziny” dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: www.rops.poznan.pl

 

Podstawa prawna:

 • Uchwała nr X/189/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.
 • Porozumienie Partnerskie nr 13/gmina/2021 zawarte w dniu 7 września 2021 roku w Poznaniu pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą Wolsztyn.

 

Tryb odwoławczy:  Nie ma możliwości odwołania.

 

Załączniki:

pokaż metrykę wpisu Wielkopolska Karta RodzinyMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 111247      online: 1