biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Dostępny Urząd

Dostępny Urząd

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych 
https://ops.wolsztyn.pl/ oraz https://ddp.wolsztyn.pl/ na zasadach zgodnych z treścią wspomnianej ustawy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-02.

oraz https://opswolsztyn.bipweb.pl/ od dnia 2021-12-06

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Stron internetowe są częściowo zgodne z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć, obrazków i filmów,
- część plików nie jest dostępna cyfrowo,
- formularze kontaktowe nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami i mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego,
- „Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru. 

 

Wyłączenia spod obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej to m.in.:
- multimedia nadawane na żywo,
- dokumenty, multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 roku,
- mapy internetowe i interaktywne,
- treści, które nie zostały wytworzone przez podmiot

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
- powiększenie czcionki,
- podświetlenie linków,
- ustawienie wysokiego kontrastu,
- regulowane odstępy,
- zatrzymanie animacji,
- kursor,
- podpowiedzi.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie prosimy o kontakt z dyr. Sylwią Kusior (ops@wolsztyn.pl), tel. 68/384-33-76 wewn. 29).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji we wniosku (wzór wniosku w załączniku poniżej).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować dostęp alternatywny.doc do informacji.

adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl

Do budynku można wejść z psem asystującym.

OPS nie zapewnia dostępu do tłumacza języka migowego.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 01.01.2021r.

pliki do pobrania:
dostepnoscarchitektoniczna_(1637085639).doc
dostępność architektoniczna
format: doc dostępność architektoniczna
wielkość: 32 KB
raportops_(1637085379).pdf
raport na dzień 2021-01-01
format: pdf raport na dzień 2021-01-01
wielkość: 108 KB
wniosekozapewnieniedostepnosci_(1637085371).doc
wniosek o zapewnienie dostępności
format: doc wniosek o zapewnienie dostępności
wielkość: 43 KB
dostepalternatywny_(1637085326).doc
dostęp alternatywny
format: doc dostęp alternatywny
wielkość: 25 KB
pokaż metrykę wpisu Dostępny UrządMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 111197      online: 1