biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A
Działalność podmiotu
Zespół Interdyscyplinarny

Zespół interdyscyplinarny

 

Zespół Interdyscyplinarny  to grupa specjalistów zajmująca się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Celem istnienia zespołu interdyscyplinarnego jest działalność profilaktyczna i pomoc rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, które doświadczają przemocy.

Zespół interdyscyplinarny tworzy wójt, burmistrz albo prezydent miasta, powołując do niego przedstawicieli: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą także kuratorzy sądowi jak również prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu zapewnia ośrodek pomocy społecznej.

Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.


Zespół interdyscyplinarny integruje i koordynuje działania podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1)   diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2)   podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

3)   inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4)   rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

5)   inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,


Adresatami działań podejmowanych przez zespół interdyscyplinarny są:

- rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec współmałżonka, dzieci, rodziców,

- rodziny, w których dzieci są zaniedbywane, pozbawione należytej opieki,

- rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne substancję psychoaktywne,


Członkowie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie dotyczące: stanu zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym i administracyjnym, ale są zobowiązani do zachowania poufności wszelkich informacji i danych.

Prace w ramach grup roboczych są prowadzone w zależności od potrzeb zgłaszanych przez zespół interdyscyplinarny lub wynikających z problemów występujących w indywidualnych przypadkach.


Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.


PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY:

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje w sytuacji podejrzenia przemocy – poprzez wypełnienie formularza Niebieska Karta A

Wszczęcie i prowadzenie procedury NK nie wymaga zgody osoby, co do której istnieje podejrzenie, ze została dotknięta przemocą.

Druk Niebieska Karta A wypełnia przedstawiciel podmiotu, który pierwszy uzyskał informację o sytuacji występowania przemocy w rodzinie. Druk A wypełnia się na podstawie rozmowy z osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że doznaje przemocy w rodzinie lub posiadanych informacji (jeśli nawiązanie kontaktu z osobą doznającą przemocy jest niemożliwe).

W sytuacji braku chęci współpracy osoby doznającej przemocy – należy wszcząć procedurę i podjąć działania motywujące do współpracy – już w ramach procedury Niebieskie Karty.

Podczas pierwszego kontaktu z osobą doznająca przemocy należy:

  • przekazać formularz Niebieskiej Karty B osobie doznającej przemocy po uprzednim wypełnieniu rubryk dotyczących proponowanych instytucji pomocowych
  • w sytuacji braku możliwości kontaktu z osobą doznająca przemocy lub odmowy współpracy również należy przekazać druk Niebieskiej Karty B– (zaleca się osobiste przekazanie dokumentu, jeśli jest to niemożliwe można to zrobić korespondencyjnie)
  • w przypadku, gdy osobą doznającą przemocy jest dziecko – kartę B należy przekazać osobie zgłaszającej lub dorosłemu członkowi rodziny, który nie jest sprawcą przemocy.

Działania interwencyjne, zawiadomienia policji lub prokuratury dokonuje osoba inicjująca procedurę Niebieskiej Karty A (dotyczy to sytuacji nagłych, w których występuje zagrożenie życia lub/i zdrowia).

Po wypełnieniu Niebieskiej Karty A  należy w ciągu 7 dni przekazać ją przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Zakończenie procedury – wymaga wskazania przesłanki do zakończenia – zawartej w § 18 rozporządzenia i sporządzenia protokołu zakończenia procedury. Decyzję o zakończeniu procedury podejmują jednogłośnie członkowie Zespół Interdyscyplinarny.

 

Zespół Interdyscyplinarny w Wolsztynie znajduje się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie, ul. 5 Stycznia 47, 64-200 Wolsztyn Tel. 68 384-33-76.

  1. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w  Wolsztynie: Sylwia Kusior
  2. Z-ca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w  Wolsztynie: Aurela Augustyniak
  3. Sekretarz: Sylwia Rabiega

 

 

 

 

pokaż metrykę wpisu Zespół interdyscyplinarnyMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 111173      online: 1