biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych https://ops.wolsztyn.pl/ , https://opswolsztyn.bipweb.pl/ oraz https://ddp.wolsztyn.pl/ na zasadach zgodnych z treścią wspomnianej ustawy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-02.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Stron internetowe są częściowo zgodne z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
- brak opisów alternatywnych dla zdjęć, obrazków i filmów,
- część plików nie jest dostępna cyfrowo.

- formularze kontaktowe nie posiadają etykiet tekstowych powiązanych z polami i mogą być problematyczne dla osób korzystających z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
„Wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.  Oceniliśmy to na podstawie analizy kosztów dostępności cyfrowej funkcji wirtualnego spaceru. 

 

Wyłączenia spod obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej to m.in.:
- multimedia nadawane na żywo,
- dokumenty, multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 roku,
- mapy internetowe i interaktywne,
- treści, które nie zostały wytworzone przez podmiot

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-02. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
- powiększenie czcionki,
- podświetlenie linków,
- ustawienie wysokiego kontrastu,
- regulowane odstępy,
- zatrzymanie animacji,
- kursor,
- podpowiedzi.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów związanych z korzystaniem z zasobów strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolsztynie prosimy o kontakt z dyr. Sylwią Kusior (ops@wolsztyn.pl), tel. 68/384-33-76 wewn. 29).

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji we wniosku (wzór wniosku w załączniku poniżej).

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować dostęp alternatywny.doc do informacji.

adres strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich  https://www.rpo.gov.pl/pl

Do budynku można wejść z psem asystującym.

OPS nie zapewnia dostępu do tłumacza języka migowego.

RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO NA DZIEŃ 01.01.2021r.

 liczba odwiedzin: 111150      online: 1