biuletyn informacji publicznych
czcionka: zmień na małą czcionkę zmiana na średnią czcionkę zmiana na największą czcionkę
kontrast: A A

Dodatek osłonowy 2024 r.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w siedzibie Ośrodka przy ul. 5-go Stycznia 47, w godzinach pracy Ośrodka, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.

 

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Wniosek - do pobrania

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

pokaż metrykę wpisu Dodatek osłonowy 2024 r.METRYKA:

Dodatek osłonowy

 

Komu przysługuje

Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym,  w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie  w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 

Terminy składania wniosków

Wniosek na dodatek osłonowy można składać od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 październik 2022 r.

Osoby które złożą wniosek do 31 stycznia 2022  r. dodatek będzie wypłacany w dwóch równych ratach w terminie do dnia 31 marca 2022r. oraz do dnia 2 grudnia 2022r.

Osoby które złożą wniosek o wypłatę dodatku osłonowego po 31 stycznia 2022 r.  jednak nie  później niż do 31 października 2021, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku.

 

Wysokość dodatku:

    400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

    600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

    850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

    1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, dopłata wynosi:

    500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

    750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,

    1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

    1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

 

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Informacja o przyznaniu świadczenia.

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej lub w przypadku nie podania adresu email do odbioru osobistego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wolsztynie. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

 

Druki do pobrania:

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O JEGO DOCHODACH  LUB DOCHODACH CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO INNYCH NIŻ DOCHODY PODLEGAJĄCE OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO JEGO LUB CZŁONKA GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY, WYRAŻONEJ W HEKTARACH PRZELICZENIOWYCH OGÓLNEJ POWIERZCHNI

pokaż metrykę wpisu Dodatek osłonowyMETRYKA:
 liczba odwiedzin: 111169      online: 1